REGULAMIN ROZGRYWEK

1. Zgłoszenie do rozgrywek

1.1. Kwestie organizacyjne

1.1.1. Zgłoszenia drużyny na kolejny sezon ligowy należy dokonać za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie. Dla Organizatorów Ligi jest ono jednoznaczne z przyjęciem przez drużynę wynikających z tego tytułu obowiązków (na szczęście nie jest tego dużo). Stosowne kontakty można znaleźć na naszej stronie internetowej (www.unba.pl).

1.1.2. W przypadku drużyn, które w rozgrywkach Ligi UNBA chcą wziąć udział po raz pierwszy samo zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyjęciem do rozgrywek Ligi UNBA. Podczas zgłaszania nowej drużyny koniecznie należy podać kontaktowy numer telefonu, za pośrednictwem którego organizatorzy będą mogli skontaktować się z drużyną.

1.1.3. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek Ligi UNBA musi nastąpić przed upływem terminu wyznaczonego przez Organizatorów.

1.2. Kwestie finansowe

1.2.1. Drużyna, aby zostać dopuszczona do rozgrywek musi w umówionym terminie wnieść stosowne opłaty: – zaliczkę w wysokości 1000 zł, – resztę wpisowego w terminie ustalonym na drodze negocjacji z Organizatorami Ligi UNBA.

1.2.2. Drużyny, które w rozgrywkach biorą udział po raz pierwszy oraz te, które we wcześniejszej edycji oddały dwa (2) mecze walkowerem aby zostać dopuszczone do rozgrywek, muszą uiścić całą kwotę wpisowego przed sezonem w terminie wyznaczonym przez organizatorów.

1.3. Początek rozgrywek

1.3.1. Terminarz rozgrywek Ligi UNBA jest przygotowywany z wyprzedzeniem, najczęściej obejmując swoim zasięgiem okres kilku kolejek. Organizatorzy, w miarę możliwości, starają się dopasować jego kształt do potrzeb uczestników. Za pośrednictwem strony internetowej (www.unba.pl) każdorazowo wyznaczany jest termin, do którego na ligowy adres e-mail, zainteresowane drużyny mogą przesyłać swoje sugestie.

1.3.2. W wyznaczonym przez Organizatorów terminie kapitan drużyny (lub wyznaczona przez niego osoba) zobowiązany jest przesłać na ligowy adres e-mail wypełniony „formularz zgłoszeniowy” . Znaleźć go można na stronie internetowej Ligi (www.unba.pl) w zakładce „zgłszenie”. Należy w nim podać:

– indywidualną nazwę drużyny,

– imię i nazwisko kapitana (mile widziany jest również jego zastępca) wraz z adresem e-mail do korespondencji oraz dwoma telefonami kontaktowymi (kapitana oraz jego zastępcy). Kontakt z Wami znacząco ułatwi nam współpracę, unikniemy wielu nieprzyjemnych nieporozumień i starć. – skład drużyny (nazwiska i imiona zawodników)

1.3.3. Moment przystąpienia drużyny do rozgrywek i podania składu jest dla Organizatorów Ligi równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem.

“W związku z tym niech choć jedna osoba w drużynie będzie tak miła i się z nim zapozna. Ułatwi to życie i Wam i nam, jako Organizatorom.”

1.3.4. Moment przystąpienia zawodnika do rozgrywek, tj. wpisania jego danych do formularza zgłoszeniowego lub protokołu meczowego, jest dla Organizatorów Ligi równoznaczny z jego zgodą na wykorzystanie danych osobowych (imienia i nazwiska) do celów organizacji rozgrywek ligowych. Organizatorzy Ligi nie udostępniają danych kontaktowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym do wiadomości innych osób, również uczestników rozgrywek. Wyjątkowo robią to, ale wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

1.3.5. Moment przystąpienia zawodnika do gry jest równoznaczny z jego zgodą na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych tworzonych przez Ligę.

2. Drużyny

2.1 Skład

2.1.1 Skład każdej drużyny biorącej udział w rozgrywkach Ligi UNBA musi liczyć w całym sezonie minimum siedmiu (7) i maksimum piętnastu (15) zawodników. Po osiągnięciu limitu piętnastu (15) osób nie ma możliwości zgłoszenia kolejnych.

“Dlatego dobrze się zastanówcie, zanim zgłosicie kolejnego „kumpla”, „brata kumpla”, „dziewczyny brata szwagra” itd.”

2.1.2. W Lidze UNBA nie ma ograniczeń ze względu na wiek i płeć.

2.1.3. W przypadku zawodników niepełnoletnich drużyna ma obowiązek pojawiać się na meczach w towarzystwie pełnoletniego opiekuna (np. trenera lub grającego zawodnika).

2.1.4. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi UNBA nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NW mogą oczywiście nabyć indywidualnie). Organizatorzy Ligi UNBA nie biorą odpowiedzialności za kontuzje i wypadki mające miejsce na obiektach, na których odbywają się mecze ligowe. Będąc jedynie organem pomocnym, pośredniczącym w kontaktach pomiędzy drużynami rozgrywającymi mecz nie mają obowiązku zapewnienia fachowej opieki medycznej oraz nie pokrywają kosztów leczenia z nimi związanych.

2.2. Zawodnicy

2.2.1. Za zawodnika drużyny uważa się osobę, która zagrała w jej składzie w choćby jednym spotkaniu.

2.2.2. Zawodnik w trakcie jednej edycji Ligi UNBA może występować tylko w jednej drużynie. O wyjątkach od tej zasady mowa jest w pkt 2.2.6, 3.8 oraz 3.9.

2.2.3. W fazie gier rozpoczynających się po rundzie zasadniczej („play off”, „play out”) i w meczach barażowych (o awans lub o utrzymanie) mogą uczestniczyć zawodnicy , którzy byli obecni na określonej przez Organizatorów liczbie spotkań sezonu zasadniczego.

2.2.4. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek kapitana drużyny, Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dopuszczeniu do gry w fazie play off/play out osoby, która nie wypełniła warunków zawartych w punkcie 2.2.3. Wniosek taki należy jednak zgłosić na trzy (3) dni przed meczem fazy play off/play out, w którym miałaby brać udział osoba nim objęta, oczywiście odpowiednio uzasadniając. Wnioskiem takim nie mogą zostać objęte osoby, o których mowa jest w punkcie 3.1.2 regulaminu (tzw. „zawodowcy”) oraz w punkcie 3.8.

2.2.5. Organizatorzy są jedyną stroną mogącą zadecydować o dopuszczeniu do gry w play off/play out zawodnika, który nie wypełnił warunków, o których mowa w pkt. 2.2.3.

2.2.6. Organizatorzy dopuszczają jednokrotną możliwość zmiany „barw klubowych” w trakcie sezonu zasadniczego. Musi to jednak nastąpić najpóźniej przed czwartą kolejką. W późniejszym okresie podobnej możliwości już nie ma. Zmiany przynależności drużynowej nie można dokonać poza wiedza i zgodą Organizatorów Ligi UNBA MLK.

2.2.7. Organizatorzy dopuszczają możliwość gry dowolnego zawodnika (również zgłoszonego w innej drużynie) w meczach, które nie decydują o uczestnictwie drużyny w play off/play out. Takie spotkania są traktowane przez Ligę jak sparingi przygotowujące do kolejnej edycji rozgrywek.

2.2.8. W rozgrywkach UNBA nie mogą brać udziału zawodnicy posiadający status „zawodowca”. Rozumiemy przez to osoby, które biorą udział w rozgrywkach organizowanych pod egida Polskiego Związku Koszykówki (PZKosz). Zaliczono tu: – PLK, – ogólnopolskie rozgrywki I ligi męskiej, – ogólnopolskie rozgrywki II ligi męskiej (wyjątek pkt 3.9.).

2.2.9. W rozgrywkach UNBA nie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy biorą udział w rozgrywkach organizowanych przez federacje innych państw i lig profesjonalnych.

2.2.10. Okres „karencji” pomiędzy grą w rozgrywkach wymienionych w pkt 2.2.8 i 2.2.9, a grą w Lidze UNBA nie obowiązuje, jednak we wszystkich przypadkach osoba, która po rozpoczęciu/w trakcie trwania sezonu Ligi UNBA miała status “zawodowca”, ma go aż do zakończenia sezonu Ligi UNBA.

3. Organizacja ligi i rozgrywek

3.1. Warszawska Liga Mistrzów (WLM)

3.1.1. Liga liczy określoną przed rozpoczęciem rozgrywek liczbę drużyn. Rozgrywki prowadzone są na podstawie podanego przed każdym sezonem “systemu rozgrywek”. Po zakończeniu rozgrywek pierwszy zespół zostaje mistrzem WLM. Drużyna z ostatniego miejsca automatycznie “spada” do I ligi (chyba, że organizatorzy zadecydują inaczej). Drużyna z przedostatniego miejsca walczy o utrzymanie w WLM w barażach z odpowiednimi I-ligowcami (chyba, że organizatorzy zadecydują inaczej).

3.1.2. “Amatorzy” przechodzący na “zawodowstwo”.

Organizatorzy dopuszczają możliwość gry w jednej drużynie uczestniczącej w zmaganiach Warszawskiej Ligi Mistrzów osób, które właśnie zyskały status “zawodowca”, na zasadach zbliżonych do dotychczasowych. Warunkiem jest ich wcześniejsze conajmniej dwuletnie, aktywne uczestnictwo w rozgrywkach ligowych, w trakcie których osoby takie nie posiadały statusu “zawodowca” i grały niezmiennie w tej właśnie drużynie. Zawodnik nabywający status „zawodowca” musi zostać zgłoszony przez swoją drużynę przed rozpoczęciem sezonu zasadniczego. Aby mógł zagrać jego zgłoszenie musi być pozytywnie rozpatrzone przez Organizatorów. Zawodnik posiadający status „zawodowca”, aby móc uczestniczyć w meczach posezonowych, ma obowiązek rozegrania w trakcie sezonu zasadniczego co najmniej siedmiu (7) spotkań. Zawodnik posiadający status „zawodowca” nie może uczestniczyć w meczach sezonu zasadniczego, jeżeli nie ma już możliwości rozegrania w trakcie sezonu zasadniczego co najmniej siedmiu (7) spotkań. Odpowiedzialnymi za podporządkowanie się przepisom dotyczącym gry „zawodowców” Organizatorzy uznają kapitanów drużyn. W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w regulaminie drużyna zostaje ukarana walkowerem w każdym meczu, w którym złamała postanowienia regulaminu dotyczące gry „zawodowców”.

3.2. I liga UNBA

3.2.1. Liga liczy określoną przed rozpoczęciem rozgrywek liczbę drużyn. Rozgrywki prowadzone są na podstawie podanego przed każdym sezonem “systemu rozgrywek”. Po zakończeniu rozgrywek pierwszy zespół zostaje mistrzem I ligi. Drużyna z ostatniego miejsca automatycznie “spada” do II ligi (chyba, że organizatorzy zadecydują inaczej). Drużyna z przedostatniego miejsca walczy o utrzymanie w I lidze w barażach z odpowiednimi II-ligowcami (chyba, że organizatorzy zadecydują inaczej).

3.3. II liga UNBA

3.3.1. Liga liczy ustaloną przed sezonem liczbę drużyny. Rozgrywki prowadzone są na podstawie podanego przed każym sezonem “systemu rozgrywek”. Po zakończeniu rozgrywek pierwszy zespół awansuje bezpośrednio do II ligi. Drużyny z miejsc 2 i 3 walczą o awans do I ligi w barażach z odpowiednimi drugoligowcami.

3.4 III liga UNBA

3.4.1. Liga liczy ustaloną przed sezonem liczbę drużyny. Rozgrywki prowadzone są na podstawie podanego przed każdym sezonem “systemu rozgrywek”. Po zakończeniu rozgrywek pierwszy zespół awansuje bezpośrednio do II ligi. Drużyna z 2. miejsca (również z 3. miejsca, jeżeli tak zadecydują organizatorzy) walczy o awans do I ligi w barażach.

3.5. Baraże

Runda barażowa organizowana jest po zakończeniu fazy play off/play out. Jej założeniem jest, by drużyny z ligi niższej miały okazję na drodze dwumeczowej konfrontacji z odpowiednimi drużynami z ligi wyższej udowodnić, że zasługują na grę w wyższej klasie rozgrywkowej. Drużyny przystępują do fazy barażów zgodnie z założeniami poszczególnych lig.

3.6. Punktacja

W Lidze UNBA w fazie grupowej za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuję DWA (2) punkty w klasyfikacji ligowej, za porażę JEDEN (1) punkt. W przypadku oddania meczu walkowerem drużyna otrzymuje ZERO punktów (0). O układzie w tabeli decydują kolejno: “duże punkty”, bezpośredni pojedynek (klasyfikacja aktualizowana tylko na koniec rundy zasadniczej), “małe punkty” (stosunek punktów zdobytych do straconych), liczba punktów zdobytych.

3.7. Terminarz ligowy

3.7.1. Organizatorzy Ligi dokładają wszelkich starań, aby terminarz rozgrywek, z którym mogą zapoznać się uczestnicy, był jak najbardziej zbliżony do ich potrzeb i znany z możliwie jak największym wyprzedzeniem. Zastrzegają sobie jednak prawo do dokonywania w nim zmian na przestrzeni całego sezonu bez konsultacji z drużynami. Warunkiem jaki sobie stawiają jest w takim przypadku co najmniej trzytygodniowy okres wyprzedzający. O wszelkich zmianach w terminarzu uczestnicy zostają powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej www.unba.pl.

3.7.2. W przypadku spotkań play off/play out, gdzie terminarz siłą rzeczy układany jest z tygodnia na tydzień, a pogodzenie interesów różnych zespołów jest trudniejsze stroną decydującą o terminie rozgrywania spotkań jest:

– w przypadku tzw. „dwumeczu” pomiędzy drużynami ta z nich, która w rundzie zasadniczej zajęła wyższą pozycję w tabeli, ale w ten sposób, że ma pierwszeństwo wyboru terminu w przypadku jednego z dwóch spotkań. Możliwość proponowania konkretnych rozwiązań w przypadku drugiego spotkania jest po stronie drużyny, która w rundzie zasadniczej zajęła niższą pozycję w tabeli,

– w przypadku jednego meczu pomiędzy drużynami ta z nich, która w rundzie zasadniczej zajęła wyższą pozycję w tabeli lub w przypadku tej samej pozycji w tabeli (np. w przypadku konfrontacji drużyn z równorzędnych miejsc w tabeli w dwóch grupach) dysponuje lepszym bilansem „dużych punktów”, a następnie „małych punktów” oraz większą ilością punktów zdobytych.

3.8. Możliwość gry zawodnika uczestniczącego w rozgrywkach wyższej ligi w drużynie uczestniczącej w rozgrywkach niższej klasy rozgrywkowej

Organizatorzy Ligi UNBA dopuszczają możliwość występów zawodnika reprezentującego barwy drużyny uczestniczącej w rozgrywkach wyższej ligi w innej drużynie grającej w niższej lidze. Jest to jednak obwarowane szeregiem zapisów.

3.8.1. Zawodnik:

– reprezentujący barwy dwóch drużyn musi zostać zgłoszony przez te drużyny w formularzu zgłoszeniowym dostarczonym organizatorom w zgodzie z zapisami regulaminu ligowego i odpowiednio oznakowany,

– aby móc uczestniczyć w meczach posezonowych drużyny grającej w niższej lidze ma obowiązek w trakcie sezonu zasadniczego rozegrać co najmniej 70 proc. spotkań. Jednocześnie nie może uczestniczyć w meczach sezonu zasadniczego, jeżeli nie ma już możliwości “wyrobienia” tego limitu. Zawodnik reprezentujący barwy dwóch drużyn nie może skorzystać z zapisów o których mowa w punkcie 2.2.6.

– nie może uczestniczyć w barażach, jeżeli jego drużyna próbuje wywalczyć awans na poziom, na którym tenże zawodnik już gra w innym zespole.

3.8.2. Drużyna:

– I-ligowa może mieć w swoim składzie maksymalnie DWÓCH (2) zawodników grających jednocześnie w wyższej lidze,

– II-ligowa może mieć w swoim składzie maksymalnie DWÓCH (2) zawodników grających jednocześnie w wyższej lidze,

– III-ligowa może mieć w swoim składzie maksymalnie JEDNEGO (1) zawodnika grającego jednocześnie w w wyższej lidze.

4. Mecze i zasady gry

4.1. Skład

Do meczu rozgrywanego w cyklu UNBA drużyna może zgłosić maksymalnie piętnastu (15) zawodników.

4.2. Stroje meczowe

4.2.1. Drużyna zobowiązana jest do występowania w jednakowych, oznaczonych nie powtarzającymi się numerami strojach “sprawiających wrażenie jednolitych”. W kwestii numeracji istnieje duża dowolność, jednak dopuszczalne są numery składające się z jednej bądź dwóch cyfr umieszczone z przodu i z tyłu uniformu.

4.2.2 W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy dopuszczają możliwość wzięcia udziału w zawodach osób nie posiadających wyposażenia, o którym mowa w pkt 4.2.1. Zostaną one w stosowny sposób oznaczone przez organizatorów Ligi poprzez opisanie markerem na OBU ramionach oraz wyposażenie w „koszulki treningowe”. Nie zastosowanie się do niniejszej procedury skutkuje niedopuszczeniem do udziału w zawodach. Podkreślamy, że taką sytuację uważamy za WYJĄTKOWĄ i na stałe jest ona nie do przyjęcia.

4.2.3. Odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie drużyny do meczu, o czym mowa w pkt. 4.2.1. spada na kapitanów drużyn.

4.3. Organizacja i sędziowanie spotkań

4.3.1. Mecze w Lidze UNBA rozgrywane są, z kilkoma wyjątkami o których mowa w pkt 4.4, w oparciu o przepisy gry w koszykówkę FIBA.

4.3.2. Mecze sędziowane są przez licencjonowanych sędziów WOZKosz.

4.4 Wyjątki od przepisów FIBA

4.4.1. Ze względu na ograniczenia czasowe (na każdy mecz przeznaczona jest godzina włączając w to rozgrzewkę lub godzina i piętnaście minut w WLM ) zegar mierzący czas gry, w trakcie rozgrywania poszczególnych kwart, nie jest zatrzymywany. Wyjątkiem jest ostatnia minuta w każdej z nich. Z podobnych względów przerwy pomiędzy kwartami 1 i 2 oraz 3 i 4 trwają 1 minutę, a pomiędzy 2 i 3 (połowa spotkania) 2 minuty. Dogrywki meczów I, II i III ligi UNBA trwają 3 minuty, a w WLM 5 minut. W ich trakcie zegar mierzący czas gry zatrzymywany jest jedynie w ostatniej minucie.

4.4.2. Możliwe są tylko dwie dogrywki . Po ich zakończeniu mecz rozstrzyga „złoty kosz”. W praktyce wygląda to w ten sposób, że w momencie syreny kończącej drugą dogrywkę gra nie zostaje przerwana, a wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza trafi do kosza.

4.4.3. W I, II i III lidze ograniczona została ponad to ilość „przerw na żądanie”. Jest możliwość poproszenia o jedną (1) przerwę na żądanie w pierwszej połowie oraz o dwie (2) w drugiej połowie. Do tego drużyny we wszystkich ligach mają możliwość jednokrotnego „przeniesienia piłki na pole ataku”. Z tej procedury można skorzystać w ostatniej minucie czwartej kwarty spotkania jeżeli drużyna nie ma możliwoście “wzięcia” klasycznej przerwy na żądanie. Prosi się o nią w podobny sposób, jak o przerwę na żądanie: przy stoliku sędziowskim lub bezpośrednio u sędziego prowadzącego zawody. Procedura ta ma na celu jedynie uatrakcyjnienie końcówki meczu i przeniesienie piłki na pole ataku, więc kiedy sędzia zarządza „przeniesienie piłki na pole ataku” drużyny nie mają możliwości zebrania się i naradzania!

4.4.4. Na boiskach ligi UNBA nie ma zegarów do pomiaru czasu przewidzianego na rozegranie akcji, tzw. „24 sekund”, jednak sędziowie boiskowi maja prawo do mierzenia czasu przewidzianego na rozegranie akcji we własnym zakresie. W przypadku, gdy uważają, że drużyna zbyt długo i w sposób niezasłużony utrzymuje się przy piłce mają prawo zakomunikować, że akcja powinna zmierzać ku końcowi. Robią to najczęściej mówiąc: „dziesięć sekund do rzutu”, „do rzutu”, „dziesięć sekund” itp.

4.4.5. Przewinienia techniczne spowodowane niewłaściwym zachowaniem osób znajdujących się w rejonie ławki rezerwowych zapisuje się kapitanowi. Nie ma ono konsekwencji wymienionych w punkcie 5.3. Jeżeli winowajcą jest konkretny zawodnik przebywający w tym momencie na ławce rezerwowych, to jemu zapisuje się „przewinienie techniczne” lub „dyskwalifikację”.

4.4.6 W przeciwieństwie do I, II i III ligi w rozgrywkach Warszawskiej Ligi Mistrzów meczowe kwarty trwają 12 minut, a dogrywki trwają 5 minut. Z tego względu drużyny mają do dyspozycji odpowiednio dwie (2) przerwy na żądanie w pierwszej oraz trzy (3) w drugiej połowie meczu.

4.5 Możliwość przełożenia spotkania

4.5.1. Jeżeli jedna z drużyn uczestniczących w rozgrywkach UNBA nie jest w stanie w wyznaczonym przez Ligę terminie przystąpić do meczu rundy zasadniczej może, za zgodą drużyny przeciwnej i Organizatorów, przełożyć spotkanie i rozegrać je w innym terminie. Każda drużyna ma tylko jedna możliwość przełożenia meczu! Poza tym muszą zostać spełnione następujące warunki:

– drużyna ma obowiązek powiadomić Organizatorów o zaistniałej sytuacji minimum na trzy dni przed terminem spotkania,

– drużyna musi zobowiązać się do zorganizowania meczu w innym, dogodnym dla przeciwników terminie i całkowicie pokryć związane z tym koszty,

– drużyna musi rozegrać zaległe spotkanie przed przedostatnią kolejką sezonu zasadniczego lub rundy, w której uczestniczy.

Możliwości organizatorów w kwestii wyznaczenia sędziów na spotkanie rozegrane poza terminarzem mogą być ograniczone.

4.5.2. Drużyna przekładająca spotkanie zobowiązuje się do:

– znalezienia odpowiedniego obiektu, na którym zostanie rozegrany mecz (z pełnowymiarowym i odpowiednio oznakowanym boiskiem),

– uzyskania zgody drużyny przeciwnej na rozegranie meczu w konkretnym miejscu i czasie,

– powiadomienia organizatorów o poczynionych ustaleniach celem wyznaczenia osób do sędziowania i obsługi meczu,

– uiścić odpowiednią kwotę związaną z obsługą meczu w trakcie kolejki ligowej poprzedzającej jego rozegranie.

Nie ma możliwości rozegrania zaległego spotkania poza wiedzą i uczestnictwem przedstawicieli Organizatorów Ligi!

5. Zachowanie i system kar

5.1. Zachowanie podczas przebywania na obiektach UNBA

5.1.1. Liga UNBA stara się egzekwować należyte, kulturalne i sportowe zachowanie w stosunku do innych uczestników gry (zawodników, sędziów i obsługi rozgrywek). Osoby nie stosujące się do ogólnie przyjętych kanonów przyzwoitego zachowania, będą wykluczane z gry. W szczególnych okolicznościach mogą zostać zawieszone, a nawet wykluczane bezpowrotnie z rozgrywek. Apelujemy do wszystkich Was o walkę z chamstwem na boisku i poza nim. Niech gra w Lidze sprawia wszystkim radość i zadowolenie.

5.1.2. Organizatorzy Ligi UNBA zwracają również dużą uwagę na kontakty na linii zawodnicy-sędziowie. Dyskusje z nimi można podejmować jedynie w trakcie przerw w grze, w sposób kulturalny i rzeczowy. W kwestiach spornych proście sędziów o interpretacje ich decyzji. Pamiętajcie jednak, że koszykówka jest grą bardzo dynamiczną i oni maja prawo się mylić.

5.2. Kary indywidualne i zespołowe

5.2.1. Organizatorzy mają prawo do ukarania zawodnika dłuższym okresem dyskwalifikacji w sposób, jaki uważają za stosowny jeżeli dopuści się on czynów, które w ich mniemaniu na to zasługują.

5.2.2. Drużyna, której zawodnik mimo zawieszenia/wyrzucenia z Ligi występuje w kolejnym spotkaniu, zostaje ukarana walkowerem.

5.2.3. Drużyna, w której szeregach wystąpi zawodnik nie zgłoszony w omawiany w pkt. 1 sposób lub nie mający prawa gry w Lidze UNBA, zostaje ukarana w tym meczu walkowerem.

5.2.4. Do gry w meczu nie może zostać dopuszczona osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu. Drużyna będąca „zmuszona do kontaktów” z takim zawodnikiem ma prawo zgłosić protest w celu wykluczenia go z uczestnictwa w meczu. Organizatorzy Ligi w przypadku zaistnienia takiej sytuacji mogą odsunąć zawodnika od dowolnej, odpowiedniej w ich mniemaniu liczby spotkań

5.2.5. UWAGA!!! Drużyna, która w sezonie zasadniczym oddała dwa mecze walkowerem może, po decyzji organizatorów, zostać po jego zakończeniu “przypisana” do ostatniego miejsca w tabeli. Wiąże się to z automatycznym spadkiem do niższej ligi. W szczególnych przypadkach Organizatorzy mają prawo do zdyskwalifikowania drużyny jeszcze w trakcie sezonu zasadniczego i nie dopuszczenia jej do udziału w kolejnych meczach. W takiej sytuacji drużyna zostaje zdegradowana do niższej ligi, a wszystkie przyszłe jej wyniki weryfikowane są jako walkowery.

5.2.6. Organizatorzy Ligi UNBA maja prawo i obowiązek wnoszenia swoich uwag i spostrzeżeń dotyczących przebiegu meczy bezpośrednio do protokołu zawodów. Mogą karać zawodników lub drużyny w związku z ich nagannym zachowaniem podczas całego czasu, który spędzają oni na obiektach, w których rozgrywane są zawody UNBA. Przypominamy, że za osoby towarzyszące zawodnikom (znajdujące się w trakcie spotkania w obrębie ławki rezerwowych) w całości odpowiada kapitan lub trener drużyny. Szczególnie zabrania się:

– spożywania alkoholu,

– palenia papierosów,

– zachowywania się w sposób wulgarny,

– dewastowania sprzętów znajdujących się na hali sportowej i w szatniach.

Wszelkie wątpliwości i zapytania w kwestiach związanych z rozgrywkami prosimy kierować pod numer telefonu Ligi UNBA (641-39-19) oraz pod numery telefonów komórkowych: 0-606-965-140 (Jerzy Radzimski- kwestie finansowe), 0-608-435-740 (Marcin Krysiak – kwestie organizacyjne) oraz na adres e-mail: unba@poczta.onet.pl.

Wszystkim uczestnikom Ligi UNBA życzymy pełnej realizacji zamierzeń i osiągnięcia zadowalających wyników oraz wzajemnego poszanowania podczas gry w nasz ulubiony sport, jakim niewątpliwie jest koszykówka.